نام كاربري:
      
  رمز عبور:
      
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي info@tmoca.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.


                            
                                مارسل دوشان / نقاش فرانسوي/1968-1887
  اگر چه او برنامه ي معيني را در تجربه هاي خود دنبال نکرد، به سبب ذهن خلاقش، يكي از شخصيت هاي اثرگذار در هنر سده ي بيستم به شمار مي آيد .
در واقع، او هنرمندي خود آموخته بود . در نخستين آثارش، سخت تحت تأثير سزان قرار گرفت .( تك چهره ي پدر هنرمند-1910) سپس با پيكابيا آشنا شد و تحت تأثير كوبيست ها به تجزيه و تحليل حركت اشكال در فضا پرداخت. وی روش برهم نهادن برش هاي واقعيت را- كه از كوبيست ها گرفته بود- چون وسيله اي براي بيان موضوع هاي طنز‌آميز به كار بست. چندي نگذشت كه از طنز مليح به «نفي سنت ها» رسيد. او با نمايش حاضرآماده هایی چون چرخ دو چرخه(1913)،  و بطري آويز(1914)؛ ماهيت ارزش هاي تاريخي هنر را زير سوال برد و پيش از آن كه جنبش دادا به راه افتد، منادي آن شد.
دوشان در دهه ي 1920، نقاشي را رها کرد؛ ولي در نمايشگاه هاي سوررئاليست ها شركت كرد (1947-1938). با اقامت در آمريكا (1915)، نه تنها جنبش هاي دادا و سوررئاليسم را در آن جا به راه انداخت، بلكه بيشترين تأثير را بر جريان هاي بعدي هنر آمريكايي گذاشت. رفته رفته، شخصيتي افسانه اي يافت و در سال هايي كه پنداشته مي شد از هر گونه فعاليت هنري كنار كشيده است و فقط به بازي شطرنج مي پردازد (1964-1966)، پنهاني دست اندركار تجربه اي تازه بود. كار جديد او، نوعي جفت كاري سه بعدي با مصالح مختلط بود، كه مي بايست از ميان دو روزنه ي يك در چوبي اسپانيايي كهنه ديده شود.